Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.


OK
Polityka Cookies

BOLIKOLANO.PL

Sekcja Dla lekarzy

Leczenie Twoich pacjentów

  • A

  • A

  • A

Wysoka odpowiedź na leczenie

Odpowiedź na leczenie preparatami zaobserwowano niemal u 70% pacjentów, którzy oprócz standardowego leczenia (SL) otrzymywali preparat Synvisc1

  • W badaniu z udziałem 255 pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego odsetek odpowiedzi zdefiniowano jako redukcję nasilenia bólu ocenianego w skali WOMAC* o 20% w odniesieniu do wartości wyjściowej1

    *Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index.

W prospektywnym, randomizowanym, prowadzonym metodą otwartej próby, jednorocznym, wieloośrodkowym badaniu efektów zdrowotnych, oceniano uwzględnienie hylanu G-F 20 (Synvisc) w paradygmacie leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Podstawowym celem badania były: ocena skuteczności klinicznej hylanu G-F 20 stosowanego w ramach schematu tzw. Standardowego leczenia (określonego zgodnie z wytycznymi Amerykańskiego Kolegium Reumatologii (ACR) 1995), mierzona przy użyciu zwalidowanych efektów swoistych dla choroby oraz punktów końcowych dotyczących jakości życia związanej ze stanem zdrowia u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego (ChZSK). Badanie prowadzono w Kanadzie z udziałem reumatologów i ortopedów. Do badania włączono 255 pacjentów z ChZSK. Pacjenci byli randomizowani do grupy „standardowego leczenia z hylanem G-F 20(SL + H) lub „standardowego leczenia bez hylanu G-F 20 (SL). Dane zbierano podczas wizyt w ośrodkach (wyjściowo po 12 miesiącach) i telefonicznie (po 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 12 miesiącach). W grupie SL + H osiągnięto lepsze wyniki niż w grupie SL pod względem wszystkich pierwszorzędowych [% spadku średniego wskaźnika skali bólu WOMAC: 38% wobec 13%, p = 0,0001] i drugorzędowych parametrów skuteczności leczenia. Wszystkie różnice były statystycznie istotne i przekraczały 20%-ową różnicę między grupami ustaloną a priori przez badaczy jako minimalną klinicznie istotną różnicę. Poprawa jakości życia związanej ze stanem zdrowia w grupie SL + H była statystycznie istotnie silniejsza pod względem wyniku w skali bólu WOMAC, sztywności i sprawności fizycznej (wszystkie p < 0,0001), zagregowanej składowej fizykalnej kwestionariusza SF-36 (p < 0,0001) oraz wskaźnika użyteczności zdrowotnej (Health Utilities Index Mark 3HUI3) całościowej punktacji użyteczności zdrowotnej (p < 0,0001). Stwierdzono różnice w parametrach bezpieczeństwa (zdarzenia niepożądane i całościowa ocena działań niepożądanych przez pacjenta) na korzyść grupy SL + H. Autorzy sformułowali wniosek, że zapewnienie pacjentom z ChZ stawu kolanowego wiskosuplementacji hylanem G-F 20 w połączeniu z tzw. standardowym leczeniem przynosi korzyść dla stawu kolanowego, ogólnego stanu zdrowia i jakości życia związanej ze stanem zdrowia, przy zastosowaniu mniej intensywnej terapii towarzyszącej i przy mniejszych układowych działaniach niepożądanych.

SL – odpowiednie leczenie zostało zdefiniowane według kryteriów Amerykańskiego Kolegium Reumatologii (ACR). Mogło one obejmować stosowanie takich leków jak: leki przeciwbólowe, niesterydowe leki przeciwzapalne, wstrzyknięcia kortykosterydów, środki pomocnicze i stosowanie przyrządów pomagających w poruszaniu się.

Jakie są ostateczne korzyści dla Twoich pacjentów?

Preparat Synvics pomaga odłożyć w czasie konieczność wykonania TKR, pozwalając pacjentowi utrzymać poziom funkcjonowania i aktywność przez dłuższy czas.2

  • Nawet po upływie 3,8 roku 75% pacjentów, którzy otrzymali leczenie preparatem Synvisc, było w stanie uniknąć TKR2

Całkowita protezoplastyka stawu kolanowego (TKR), jest często ostatnią deską ratunku w dla pacjentów z ChZSK, nie zawsze jest wskazana z medycznego punktu widzenia, nie jest też przez wielu pacjentów preferowana. Możliwość opóźnienia całkowitej protezoplastyki stawu kolanowego pod wpływem zastosowania preparatu hylan G-F 20 (Synvisc) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego IV stopnia potwierdzono w badaniu retrospektywnym.2 Celem podstawowym badania było określenie wpływu preparatu hylan G-F 20 na potrzebę wykonania TKR, mierzone na podstawie czasu od wstrzyknięcia preparatu hylan G-F 20 do TKR i ocena czynników związanych z pacjentem, które mogą wpływać na czas od zastosowania leczenia preparatem hylan G-F 20 a TKR. Dokonano przeglądu szeregu przypadków w dokumentacji medycznej pacjentów będących pod opieką specjalistycznej poradni ortopedycznej.

Częstość wykonywania TKR i czas do wykonania TKR u pacjentów będących kandydatami do TKR [100% miało ChZS stopnia IV (ciężką)], leczonych co najmniej jednym kursem preparatu hylan G-F 20 podawanego w postaci wstrzyknięć dostawowych (jeden kurs obejmował 3 wstrzyknięcia w odstępie jednego tygodnia), oceniano od października 1997 do listopada 2003 roku. Do oceny czasu do wykonania TKR posłużono się analizą przeżycia, a dodatkowo oceniano wpływ wieku, płci, pochodzenia etnicznego, wskaźnika masy ciała (BMI) i obecności wysięku na ten parametr. Do oceny tych zmiennych towarzyszących posłużono się także regresją logistyczną. Stwierdzono, że częstość wykonywania TKR stawów kolanowych leczonych preparatem hylan G-F 20 (1187 stawów kolanowych; 863 pacjentów) wynosiła 19% (n = 225 stawów kolanowych). Mediana czasu do wykonania TKR u tych pacjentów wyniosła 638 dni (1,8 roku; minimalnie 14 dni, maksymalnie 2147 dni). U pacjentów, u których nie wykonano TKR w okresie obserwacji, mediana czasu od zastosowania leczenia preparatem hylan G-F 20 do zakończenia obserwacji pacjenta wyniosła 810 dni (2,2 lat; minimalnie 7 dni, maksymalnie 2222 dni). W sumie zastosowano 1978 kursów preparatu hylan G-F 20 podanych do 1187 stawów kolanowych (średnio 1,67 kursu na staw kolanowy). Analiza przeżycia wykazała, że 75% stawów kolanowych nie poddano TKR przez 1370 dni (3,8 lat). Analiza przeżycia i regresja logistyczna wskazują, że z parametrów obejmujących wiek, płeć, pochodzenie etniczne, BMI oraz obecność wysięku, jedynie wiek istotnie wpływa na czas do wykonania TKR. Autorzy sformułowali wniosek, że u pacjentów będących kandydatami do TKR można opóźnić potrzebę jej wykonania, stosując preparat hylan G-F 20 (Synvisc) w leczeniu bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.2


Piśmiennictwo

  1. Raynauld J-P, Torrance GW, Band PA i wsp.; Canadian Knee OA Study Group. A prospective, randomized, pragmatic, health outcomes trial evaluating the incorporation of hylan G-F 20 into the treatment paradigm for patients with knee osteoarthritis (part 1 of 2): clinical results. Osteoarthritis Cartilage.
  2. Waddell DD, Bricker DC. Total knee replacement delayed with hylan G-F 20 use in patients with grade IV osteoarthritis. J Manag Care Pharm. 2007;13(2):113-121.

PL.HYL.15.01.24