Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z tego serwisu.
Zmień ustawienia swojej przeglądarki, jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku Twojego komputera.


OK
Polityka Cookies

BOLIKOLANO.PL

Sekcja Dla lekarzy

Synvisc i Synvisc One

 • A

 • A

 • A

Korzyści wykraczające poza redukcję bólu

Dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów, takie jak ból, sztywność ograniczenie ruchomości stawu, mogą zmniejszać aktywność pacjentów oraz wpływać niekorzystnie na ich stan zdrowia i funkcjonowanie społeczne.5-8 Wykazano, że substancja hylan G-F 20 (Synvisc i Syncvisc One) ma szereg dodatkowych właściwości, które należy wziąć pod uwagę, wybierając produkty Synvisc i Synvisc One jako preparaty do leczenia pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Dane kliniczne wskazują na ważne dodatkowe korzyści płynące ze stosowania substancji hylan G-F 20, które wykraczają poza skuteczne łagodzenie bólu kolan związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów.

 • Potencjał ochrony wobec chrząstki stawowej. Zobacz, jak w trwającym 2 lata badaniu wykazano, że zastosowanie substancji hylan G-F 20 opóźniło degradację chrząstki stawowej i wpłynęło na zmniejszenie punktacji w skali oceny uszkodzeń chrząstki.1
 • Poprawa czynnościowa. Zobacz, jak znamienna poprawa czynnościowa nastąpiła zarówno po 6, jak i po 12 miesiącach stosowania hylanu G-F 20.3
 • Odsunięcie w czasie zabiegu całkowitej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (TKR). Dowiedz się więcej na temat odsunięcia koniczności wykonania TKR w czasie o 3,8 roku.4

Możliwość ochrony chrząstki i działania modyfikującego progresję choroby
Dane sugerują, że kursy powtarzanych wstrzyknięć dostawowych preparatu Synvisc pozwalają zachować chrząstkę i spowolnić jej uszkodzenie.1 W 2-letnim badaniu pilotażowym z oceną MRI w grupie preparatów Synvisc nie zaobserwowano istotnej utraty chrząstki, jak też stwierdzono redukcję wskaźnika ubytku chrząstki w porównaniu z grupą kontrolną otrzymująca standardowe leczenie.1

Poprawa funkcji
Preparat Synvisc może oferować klinicznie istotną poprawę czynnościową w porównaniu z wiskosuplementami nieusieciowanymi.3 W grupie pacjentów, którzy otrzymali preparat Synvisc zaobserwowano zdecydowanie większą poprawę w zakresie funkcji w porównaniu z hialuronianem sodu o niskiej masie cząsteczkowej po 6 miesiącach, przy czym poprawa ta utrzymywała się przez 12 miesięcy.3

Opóźnienie całkowitej alloplastyki stawu kolanowego (TKR)
Operacja jest ostateczną metodą leczenia pacjentów z bólem kolana w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Preparat Synvisc istotnie opóźnia czas do konieczności przeprowadzenia całkowitej alloplastyki stawu kolanowego (TKR) nawet o 3,8 roku(po upływie 3,8 roku 75% pacjentów, którzy otrzymali leczenie preparatem SYNVISC było w stanie uniknąć TKR), zwiększając szanse na utrzymanie funkcjonowania i dłuższe pozostawanie aktywnym. 4


Piśmiennictwo

 1. Wang Y et al. Effect of hylan G-F 20 [Synvisc] supplementation on cartilage preservation detected by magnetic resonance imaging in osteoarthritis of the knee: a two-year, single-blind clinical trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:195.
 2. Cicuttini F, Ding C, Wluka A, Davis S, Ebeling PR, Jones G. Association of cartilage defects with loss of knee cartilage in healthy, middle-age adults. Arthritis Rheum. 2005;52(7):2033-2039.
 3. Raman R, Dutta A, Day N, Sharma HK, Shaw CJ, Johnson GV. Efficacy of hylan G-F 20 and sodium hyaluronate in the treatment of osteoarthritis of the knee—a prospective randomized clinical trial. Knee. 2008;15(4):318-324. doi:10.1016/j.knee.2008.02.012.
 4. Waddell DD, Bricker DC. Total knee replacement delayed with hylan G-F 20 use in patients with grade IV osteoarthritis. J Manag Care Pharm. 2007;13(2):113-121.
 5. Michael JW, Schlüter-Brust KU, Eysel P. The epidemiology, etiology, diagnosis, and treatment of osteoarthritis of the knee. Dtsch Arztebl Int. 2010;107(9):152-162. 4.
 6. Dillon CF, Rasch EK, Gu Q, Hisch R. Prevalence of knee osteoarthritis in the United States: arthritis data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey 1991-94. J Rheumatol. 2006;33(11):2271-2279.
 7. Bookwala J, Harralson TL, Parmelee PA. Effects of pain on functioning and well-being in older adults with osteoarthritis of the knee. Psychol Aging. 2003;18(4):844-850.
 8. Mili F, Helmick CG, Moriarty DG. Health related quality of life among adults reporting arthritis: analysis of data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System, US, 1996-99. J Rheumatol. 2003;30(1):160-166

OPISY BADAŃ
1.Wang Y et al. BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:195. Wpływ suplementacji hylanu G-F 20 (Synvisc) na ochronę chrząstki w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego: dwuletnie badanie kliniczne prowadzone metodą pojedynczej ślepej próby. Cele: Ocena wpływu wiskosuplementacji preparatem hylan G-F 20 na postęp ubytku chrząstki w okresie dwóch lat u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową (ChZ) stawu kolanowego. Metody: Przeprowadzono pilotażowe badanie kliniczne metodą pojedynczej ślepej próby, z równoległą grupą kontrolną z udziałem 78 pacjentów z objawową ChZ stawu kolanowego (stopień według skali Kellgren Lawrence II i III). Pacjentów przydzielano do grupy interwencji [n = 39, otrzymującej cztery kursy (3 x 2,0 cm3) preparatu hylan G-F 20 podawanego w postaci dostawowego wstrzyknięcia, w sześciomiesięcznych odstępach czasu] lub do grupy kontrolnej (n = 39, bez wstrzyknięć, ale otrzymującej normalne leczenie ChZS). Badanie metodą rezonansu magnetycznego docelowego stawu kolanowego wykonywano wyjściowo, po 6, 12 i 24 miesiącach, a następnie obrazy były analizowane przez osoby nieznające przydziału pacjenta do grupy ani kolejności badań. Oceniano objętość chrząstki piszczelowej, ubytki chrząstki piszczelowo-udowej oraz zmiany w szpiku kostnym, wyjściowo i w trakcie dalszej obserwacji. Wyniki: 55 pacjentów (71%) ukończyło 2 lata obserwacji. Nie stwierdzono istotnych różnic pod względem wieku, płci, BMI, wyjściowej objętości chrząstki, zmian w szpiku kostnym ani pola powierzchni kości między osobami, które ukończyły badanie, a osobami, które nie ukończyły badania (wszystkie p > 0,13). W analizie pacjentów, którzy ukończyli badanie, wykazano w grupie interwencji istotny spadek rocznej procentowej szybkości utraty chrząstki piszczelowej przyśrodkowej, bocznej i całkowitej (średnia ± odchylenie standardowe [SD], -0,3 ± 2,7%, -1,4 ± 4,3% i -0,5 ± 2,3%) w porównaniu z grupą kontrolną (2,3 ± 2,6%, 1,4 ± 2,6%, 1,6 ± 1,8%, odpowiednio p = 0,001, 0,005 i 0,001 dla różnicy). W grupie interwencji stwierdzono także istotny spadek wzrostu wskaźnika ubytków chrząstki w przedziale przyśrodkowym i całkowitym piszczelowo-udowym (0,1 ± 1,3 i 0,5 ± 2,0) w porównaniu z grupą kontrolną (0,8 ± 1,5 i 1,6 ± 2,0, wszystkie p = 0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami interwencji a kontrolną w zmianach w szpiku kostnym. Wnioski: Kursy dostawowych wstrzyknięć preparatu hylan G-F 20 wykonywane w sześciomiesięcznych odstępach, bez względu na objawy wywierają korzystny wpływ na zachowanie chrząstki stawu kolanowego oceniane na podstawie zarówno objętości chrząstki, jak i wskaźnika ubytków chrząstki. W ciągu dwóch lat w grupie kontrolnej dochodziło do ciągłej utraty chrząstki, natomiast w grupie leczonej preparatem hylan G-F 20 nie stwierdzono istotnej utraty chrząstki. Preparat hylan G-F 20 można poddać dalszej ocenie w większych badaniach jako potencjalny lek modyfikujący przebieg choroby u pacjentów z ChZS kolanowego

3.Raman R et al. Knee. 2008;15(4):318-324. doi:10.1016/j.knee.2008.02.012.
Skuteczność preparatu hylan G-F 20 i hialuronianu sodu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego - prospektywne randomizowane badanie kliniczne. W tym niezależnym prospektywnym randomizowanym badaniu porównywano skuteczność kliniczną, parametry czynnościowe i zadowolenie pacjentów po dostawowym wstrzyknięciu dwóch środków wiskosuplementacyjnych – preparatu hylan G-F 20 (n = 199) i hialuronianu sodu (n = 193) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową (ChZ) stawu kolanowego. Wszyscy pacjenci byli oceniani prospektywnie przez niezależne osoby oceniające, nieznające przydziału pacjentów do badanych grup, przed wstrzyknięciem, 6 tygodni po, oraz 3, 6 i 12 miesięcy po wstrzyknięciu. Ból stawu kolanowego i zadowolenie pacjentów oceniano przy użyciu wzrokowej skali analogowej. Parametry czynnościowe oceniano przy użyciu skal WOMAC, wskaźnika stawu kolanowego Oxford i EuroQol EQ-5D. W grupie preparatu hylan G-F 20 ból stawu kolanowego na skali VAS uległ zmniejszeniu z 6,7 do 3,2 po 6 tygodniach (p = 0,02) i efekt ten utrzymywał się do 12 miesiąca (3,7, p = 0,04). W grupie hialuronianu sodu nasilenie bólu zmniejszyło się z 6,6 do 5,7 po 6 tygodniach (p > 0,05) i do 4,1 po 3 miesiącach (p = 0,04), ale efekt ten utrzymywał się tylko do 6 miesiąca (5,9, p > 0,05). Poprawa punktacji na podskali bólu WOMAC była istotnie większa w grupie preparatu hylan G-F 20 po 3 miesiącach (p = 0,02), 6 miesiącach (p = 0,01) i 12 miesiącach (p = 0,007). Nie stwierdzono między dwiema badanymi grupami istotnej różnicy w zakresie wskaźników na skali EQ-5D po 6 tygodniach ani po 3 miesiącach. Liczba zdarzeń niepożądanych związanych z leczeniem była wyższa (39 wobec 30) w grupie preparatu hylan G-F 20. Jednego pacjenta w grupie preparatu hylan G-F 20, u którego wystąpiło poważne zdarzenie niepożądane, uwzględniono także w analizie końcowej. Chociaż oba leki zapewniają istotne zmniejszenie nasilenia bólu, preparat hylan G-F 20 działa szybciej i jego efekt leczniczy utrzymuje się dłużej. Niniejsze badanie wskazuje, że skuteczność kliniczna i ogólne zadowolenie pacjentów są lepsze w grupie osób, które otrzymały preparat hylan G-F 20. Badane preparaty to Synvisc (hylan G-F 20) o średniej masie cząsteczkowej 6 mln Daltonów i Hyalgan (hialuronian sodu) o masie cząsteczkowej 0,50 - 0,73 mln Daltonów. 6. Waddell DD, Bricker DC. Total knee replacement delayed with hylan G-F 20 use in patients with grade IV osteoarthritis. J Manag Care Pharm. 2007;13(2):113-121 Opóźnienie całkowitej protezoplastyki stawu kolanowego pod wpływem zastosowania preparatu hylan G-F 20 u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego IV stopnia. Wprowadzenie: Całkowita protezoplastyka stawu kolanowego (CPSK), będąca ostatnią deską ratunku w leczeniu bólu stawu kolanowego związanego z chorobą zwyrodnieniową stawu (ChZS) kolanowego, nie zawsze jest wskazana z medycznego punktu widzenia, nie jest też przez wielu pacjentów preferowana. Preparat hylan G-F 20 jest pochodną usieciowanego hialuronianu zatwierdzoną do leczenia bólu związanego z ChZS kolanowego po niepowodzeniu innych zachowawczych strategii postępowania. Cel: Celem niniejszego badania było (1) określenie wpływu preparatu hylan G-F 20 na potrzebę wykonania CPSK, mierzone na podstawie czasu od wstrzyknięcia preparatu hylan G-F 20 do CPSK i (2) ocena czynników związanych z pacjentem, które mogą wpływać na czas od zastosowania leczenia preparatem hylan G-F 20 a CPSK. Metody: Jest to retrospektywny przegląd szeregu przypadków w dokumentacji medycznej pacjentów będących pod opieką jednej specjalistycznej poradni ortopedycznej. Częstość wykonywania CPSK i czas do wykonania CPSK u pacjentów będących kandydatami do CPSK [100% miało ChZS stopnia IV (ciężką)], leczonych co najmniej jednym kursem preparatu hylan G-F 20 podawanego w postaci wstrzyknięć dostawowych (jeden kurs obejmował 3 wstrzyknięcia w odstępie jednego tygodnia), oceniano od października 1997 do listopada 2003 roku. Do oceny czasu do wykonania CPSK posłużono się analizą przeżycia, a dodatkowo oceniano wpływ wieku, płci, pochodzenia etnicznego, wskaźnika masy ciała (BMI) i obecności wysięku na ten parametr. Do oceny tych zmiennych towarzyszących posłużono się także regresją logistyczną. Wyniki: Częstość wykonywania CPSK stawów kolanowych leczonych preparatem hylan G-F 20 (1187 stawów kolanowych; 863 pacjentów) wynosiła 19% (n = 225 stawów kolanowych). Mediana czasu do wykonania CPSK u tych pacjentów wyniosła 638 dni (1,8 roku; minimalnie 14 dni, maksymalnie 2147 dni). U pacjentów, u których nie wykonano CPSK w okresie obserwacji, mediana czasu od zastosowania leczenia preparatem hylan G-F 20 do zakończenia obserwacji pacjenta wyniosła 810 dni (2,2 lat; minimalnie 7 dni,maksymalnie 2222 dni). W sumie zastosowano 1978 kursów preparatu hylan G-F 20 podanych do 1187 stawów kolanowych (średnio 1,67 kursu na staw kolanowy), co odpowiada średniemu kosztowi 1419,76 dolarów amerykańskich w przeliczeniu na jeden staw kolanowy, opóźnienia CPSK o medianę 2,1 lat (772 dni, minimalnie 7, maksymalnie 2222), czyli medianę czasu do wykonania CPSK lub daty ostatniej obserwacji wszystkich stawów kolanowych. Analiza przeżycia wykazała, że 75% stawów kolanowych nie poddano CPSK przez 1370 dni (3,8 lat). Analiza przeżycia i regresja logistyczna wskazują, że z parametrów obejmujących wiek, płeć, pochodzenie etniczne, BMI oraz obecność wysięku, jedynie wiek istotnie wpływa na czas dowykonania CPSK. Wniosek: U pacjentów będących kandydatami do CPSK można opóźnić potrzebę wykonania CPSK, stosując preparat hylan G-F 20 w leczeniu bólu związanego z ChZS stawu kolanowego.

PL.HYL.15.01.24